Zavod za metrologiju 13 godina kvalitetom svojih usluga stvara sigurnost i povjerenje u sistem mjerenja u Crnoj Gori. Kao centar efikasnog metrološkog sistema Zavod za metrologiju konstantno unapređuje usluge iz oblasti zakonske, naučne i industrijske metrologije, kao i kontrole predmeta od dragocjenih metala.

Za 13 godina rada uspostavljene su i razvijaju se nacionalne kalibracione laboratorije za oblast metrologije dužine, zapremina, mase, pritiska, električnih veličina, vremena i frekvencije, temperature i vlažnosti. U cilju obezbjeđivanja metrološke sljedivosti u oblasti mjerenja električne snage  uspostavljena je i Laboratorija za električnu snagu.

Uspostavljena je i Laboratorija za jonizujuća zračenja, a planirano je i otvaranje  Laboratorije za ovjeravanje mjerila koja se koriste u geodeziji, Laboratorije za ovjeravanje analizatora izduvnih gasova, kao i Laboratorije za ovjeravanje fonometara.

Kao centar metrološkog sistema u Crnoj Gori, Zavod za metrologiju je u oktobru 2011. usvojio i Izjavu o politici kvaliteta koja se odnosi na efikasno i nepristrasno realizovanje usluga, izgradnju povjerenja i korektnih odnosa sa korisnicima usluga, kontinuirano praćenje i poboljšavanje procesa koji doprinose efektivnosti i efikasnosti.

Zavod za metrologiju, od svog osnivanja 2006. predstavlja Crnu Goru u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama, kao i organizacijama u oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala.

Crna Gora i Zavod za metrologiju, kao nacionalni metrološki institut,  dobili su 24. januara 2018. punopravno članstvo u Međunarodnom birou za tegove i mjere (BIPM). Crna Gora, pristupanjem BIPM-u, postala je 59 država sa punopravnim članstvom u toj organizaciji i učestvuje u donošenju odluka na najvišem svjetskom nivou u oblasti metrologije.

Budući da se Zavod za metrologiju stara o sistemu zakonskih mjernih jedinica u Crnoj Gori, kontinuirano se odvijaju i brojne aktivnosti u cilju promocije redefinisanja jedinica Međunarodnog sistema jedinica (SI).

Zavod za metrologiju je u julu 2016.  dobio i Licencu za obavljanje  naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti tehničko-tehnoloških i interdisciplinarnih nauka. U Registar inovativnih organizacija Zavod za metrologiju upisan je u oktobru  2018.

Zaposleni Zavoda za metrologiju učestvuju na brojnim obukama koje se organizuju u saradnji sa slovenčkim nacionalnim metrološkim institutom, pohađaju obuke u okviru IPA projekata i kontinuirano se usavršavaju na brojnim obukama Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET).

Otvaranjem novih laboratorija, učešćem u međunarodnim projektima i stalnim usavršavanjem zaposlenih i u narednom periodu Zavod za metrologiju  biće centar pouzadnog i međunarodno prepoznatog metrološkog sistema.

Povodom 13 godina rada, Zavod za metrologiju u septembru 2019. raspisao je i Foto konkurs namjenjen  učenicima svih razreda srednjih škola u Crnoj Gori. Cilj takmičenja je da se učenici podstaknu na kreativni način razmišljanja i da kroz umjetnički i svojsten doživljaj na fotografiji prikažu naučne pojmove i praksu, inovacije, tehniku i tehnologiju, naglašavajući važnu ulogu nauke u društvu i njegovom razvoju, kao i značaj i uticaj nauke u svakodnevici.