Zakon o metrologiji („Sl. list CG“, br. 79/08.) (.pdf)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje („Sl. list CG“, br. 40/11) (.pdf)

Podzakonska akta koja su donijeta na osnovu Zakona o metrologiji („Sl. list CG“, br. 79/08) su propisi koji se odnose na: