Ovim uputstvom je Ministarstvo financije sa Cetinja dalo tačno objašnjenje o načinu prelaska sa starih na nove jedinice, uvedene Metarskom konvencijom. Dati su i šematski prikazi Uputstva za mjerenje površine i visine.

Ministarstvo Finansija na Cetinju je 1890. godine donijelo Uputstvo za mjerenje površina, a 1894. godine objavljeno je i popunjeno drugo izdanje istog. Ovim Uputstvom je dato tačno objašnjenje za računanje raznih površina (pravilnih i nepravilnih), pravljenje različitih mjernih posuda i pribora, objašnjeni su načini pretvaranja starih jedinica u nove.

Na primjer: „Pošto u našoj državi još uvijek vrijedi ralo kao osnovna mjera za površine, na kojoj se osniva plaćanje dacije, to će morati svaki mjerač dobivene kvadratne metrove pretvoriti u rala i prema broju rala odmjeriće se za tijem odnosna dacija. Kako će to učinjeti, naučiće lako, pošto sazna šta je ralo.” Uputsvo je sadržalo i brojne grafičke prikaze i tablice za pretvaranje jedinica. U primjeni međunarodnog sistema mjera, Crna Gora je išla u korak sa mnogo razvijenijim zemljama, blagovremeno se trudeći da se u svrhu razvoja privrede, međunarodne trgovine i naučno-tehničke saradnje, nađu nove mjerljive veličine i mjerne metode koje bi težile univerzalnom usvajanju najpogodnijih jedinica mjera i etalona.