Predstavnice Zavoda za metrologiju Naina Čuturić Knežević, Alina Musić i Jovana Vukoslavović pohađale su obuku u okviru projekta pod nazivom ,,Podrška za transpoziciju MiFID II direktive i Regulative 2017/54“. Obuku je pohađao i predstavnik Komisije za tržište kapitala Aleksandar Đuričković, kao i Team Leader projekta Kostas Athanasiadis i key expert Dimitar Koychev.

Obuka je održana u periodu od 16. do 20. septembra 2019. u Španiji.

Predstavnici crnogorskih institucija imali su priliku da posjete Nacionalnu komisiju za tržište hartija od vrijednosti („National Securities Market Commission“ – CNMV) u Madridu i Kraljevski institut i opservatoriju španske mornarice („Royal Institute and Obesrvatory of the Navy“ – ROA) u Kadizu.

U Komisiji za tržište hartija od vrijednosti polaznicima obuke predstavljen je pregled španskog finansijskog nadzora, kao i izazovi pri superviziji MiFID II.
U Kraljevskom institutu i opservatoriji španske mornarice održana su predavanja o mjerenjima vremena i frekvencije u skladu sa MiFID II direktivom i njenom implementacijom, kao i prezentacije o NTP, PTP i „White Rabbit“ tehnologijama.

Organizovan je i obilazak laboratorija i opservatorije španske mornarice, gdje je predstavljeno na koji način se realizuje distribucija vremena.