• Francuski fizičar Andre Mari Amper otkriva da prenos struje kroz dvije paralelne žice generiše silu među njima. Trenutna definicija ampera je zasnovana na ovom konceptu.
  • Na Međunarodnoj konferenciji naučnika 1908. godine usvojena je nova definicija „međunarodnog ampera“ koji se definisao preko pojma elektrolitska brzina raspadanja srebra.
  • Za mjerenje „međunarodnog ampera“ koristio se srebrni voltametar. Ovaj uređaj se morao kalibrisati, a naučnici su brzo ustanovili da nije bio dovoljno tačan za njihove eksperimente.
  • Međunarodni biro za tegove i mjere se 1948. godine vraća idejama Andre Marije Ampera i redefiniše amper kao struju koja protiče kroz dva paralelna provodnika koja proizvode silu među njima od 0,2 mikronjutna.
  • U maju 2019. godine, amper će još jednom dobiti novu definiciju zasnovanu na činjenici da struju čini protok elektrona. Sada možemo izbrojati elektrone koji prolaze kroz provodnik u datom trenutku.