Zavod za metrologiju danas obilježava 15 godina postojanja. U periodu od osnivanja, u septembru 2006. do danas, Zavod za metrologiju teži obezbjeđenju visokog nivoa kvaliteta usluga iz oblasti zakonske, industrijske i naučne metrologije kao i oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala.

U Zavodu za metrologiju upostavljeno je devet kalibracionih laboratorija u oblasti metrologije mase, dužine, temperature, pritiska, malih i velikih zapremina, električnih veličina, jonizujućeg zračenja, vremena i frekvencije.

Akreditaciono tijelo Crne Gore i Hrvatska Akreditacijska Agencija akreditovale su Zavod za metrologiju u skladu sa zahtjevima standarda MEST EN ISO/IEC 17025:2018 – Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje. Primjena navedenog standarda omogućava korisnicima usluga Zavoda potvrdu međunarodno priznatih rezultata mjerenja i kalibracija.

Osim toga, Zavod je do sada objavio 25 najboljih mjernih mogućnosti u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM), što je najbolja potvrda kvaliteta rada laboratorija za temperaturu, zapreminu, dužinu i pritisak.

Shodno navedenom, u prvoj polovini 2021., u Zavodu za metrologiju izdato je 337 uvjerenja o kalibraciji, dok ih je tokom 2020. izdato 790. To je i najveći broj izdatih uvjerenja o kalibraciji u posljednjih pet godina i pokazatelj da Zavod uspješno ostvaruje svoju djelatnost i tokom COVID-19 pandemije.

Zavod za metrologiju je tokom 2021. dobio i sertifikat o usaglašenosti sistema menadžmenta kvalitetom sa zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001:2016, što takođe unapređuje kvalitet poslovanja, u oblasti zakonske metrologije i oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala.

U oblasti zakonske metrologije, Zavod za metrologiju nadležan je za ovjeravanje mjerila, koje sprovodi isključivo na osnovu zahtjeva stranaka. U prvoj polovini 2021. u Zavodu za metrologiju, ovjereno je 15.362 mjerila. U Zavodu za metrologiju obavlja se, između ostalog i ovjeravanje vaga, tegova, brojila električne energije, vodomjera, taksimetara, manometara, časovnika za tarifiranje u telefonskom prometu, mjerila dužine opšte namjene, mjerila brzine, etilometara, fonometara, mjerila koncentracije radona u vazduhu…

Zavodu za metrologiju u prvoj polovini ove godine podnijeta su i 72 zahtjeva za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala. Za šest mjeseci 2021. žigosano je 18 kilograma zlata, 55 kilograma srebra, kao i jedan predmet od platine.

Podsjećamo da Zavod za metrologiju predstavlja Crnu Goru u međunarodnim i regionalnim organizacijama. Crna Gora i Zavod za metrologiju, kao nacionalni metrološki institut, 2018. stupili su u punopravno članstvo u Međunarodnom birou za tegove i mjere (BIPM) sa sjedištem u Parizu čime je omogućeno učestvovanje u donošenju odluka na najvišem svjetskom nivou u oblasti metrologije.

Zavod za metrologiju punopravni je član Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET), Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji (WELMEC e.V.), a dopisni je član Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML).

Tokom 15 godina postojanja, kroz programe pretpristupne pomoći i podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Zavodu za metrologiju obezbijeđena su sredstva, u iznosu od blizu dva miliona eura, opredijeljena za nabavku opreme i određenu ekspertsku podršku.

Napominjemo i da se Zavod za metrologiju od osnivanja 2006. suočava sa nedostatkom odgovarajućeg sopstvenog prostora, koji ima poseban uticaj na razvoj nacionalnih kalibracionih laboratorija, a rješavanje tog pitanja će u budućem periodu biti jedan od prioritetnih ciljeva.