Zavod za metrologiju već 12 godina kvalitetom svojih usluga stvara sigurnost i povjerenje u sistem mjerenja u Crnoj Gori. Kao centar efikasnog metrološkog sistema dvanaestu godinu rada obilježava unapređenjem usluga iz oblasti naučne, zakonske i industrijske metrologije, kao i kontrole predmeta od dragocjenih metala.

Nakon usvajanja Zakona o potvrđivanju Metarske konvencije 29. decembra 2017., Crna Gora i Zavod za metrologiju, kao nacionalni metrološki institut, dobili su 24. januara 2018. punopravno članstvo u Međunarodnom birou za tegove i mjere (BIPM). Crna Gora, pristupanjem BIPM-u, postala je 59 država sa punopravnim članstvom u toj organizaciji i učestvuje u donošenju odluka na najvišem svjetskom nivou u oblasti metrologije.

Na osnovu dobrih rezultata koje Zavod postiže u međulaboratorijskim poređenjima, do sada su priznata i objavljena ukupno 23 CMC u oblasti termometrije, zapremine i dužine. Objavljivanje najboljih mogućnosti mjerenja i kalibracija (CMC) u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM KCDB) omogućeno je priznavanje, u cijelom svijetu, sertifikata o kalibraciji mjerila i etalona koje izdaje Zavod za metrologiju.

Budući da se Zavod stara o sistemu zakonskih mjernih jedinica u Crnoj Gori, kontinuirano se odvijaju i brojne aktivnosti u cilju promocije redefinisanja jedinica Međunarodnog sistema jedinica (SI): kilograma, ampera, kelvina i mola.

Otvaranjem novih laboratorija, učešćem u međunarodnim projektima i stalnim usavršavanjem zaposlenih i u narednom periodu Zavod za metrologiju biće centar pouzadnog i međunarodno prepoznatog metrološkog sistema koji podstiče kompetitivnost i inovacije.