U Službi za opšte poslove, finansije i informacioni sistem vrše se poslovi koji se odnose na:

 • pripremu pojedinačnih akata o ostvarenju prava iz radnih odnosa zaposlenih;
 • sprovođenje postupka raspoređivanja službenika i namještenika u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda;
 • izradu svih vrsta ugovora;
 • davanje podataka direktoru Zavoda radi ocjenjivanja i napredovanja službenika i namještenika;
 • sprovođenje disciplinskog postupka;
 • sprovođenje postupka po zahtjevima službenika i namještenika po osnovu prava iz radnog odnosa;
 • sprovođenje postupka prijavljivanja i odjavljivanja službenika i namještenika kod nadležnih ustanova povodom zasnivanja i prestanka radnog odnosa;
 • pripremanje i dostavljanje statističkih i drugih podataka na zahtjev nadležnih organa;
 • izdavanje potvrda i drugih isprava iz radnog odnosa, naknada i drugih primanja službenika i namještenika;
 • pripremu akata za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih;
 • vođenje personalne evidencije;
 • pripremanje odgovora na tužbe, žalbe i druge podneske za sudove i druge pravosudne organe u sporovima iz oblasti radnih odnosa kao i u drugim sporovima;
 • pripremanje odgovora na zahtjeve podnosioca zahtjeva za odobrenje tipa mjerila, kalibraciju mjerila i etalona, ovjeravanje mjerila, ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala, donošenje rješenja o znaku proizvođača odnosno znaku uvoznika predmeta od dragocjenih metala;
 • pripremu stručne osnove za izradu propisa kojima se utvrđuje visina naknada za usluge iz nadležnosti Zavoda;
 • pripremu stručne osnove za izradu propisa iz oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala;
 • izradu pravnih akata Zavoda;
 • pripremu i sprovođenje plana integriteta i mjera za sprječavanje i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije;
 • postupanja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama;
 • posredovanje po Zakonu o zabrani zlostavljanja na radu;
 • saradnju sa nevladinim organizacijama;
 • druge organizaciono-pravne, materijalno-finansijske poslove;
 • pripremu izvršenja predračuna sredstava;
 • izradu finansijskog plana;
 • namjensko korišćenje sredstava predviđenih budžetom i finansijskim planom;
 • vođenje poslovnih knjiga;
 • izradu periodičnih obračuna i završnih računa;
 • blagajničko poslovanje; nabavku kancelarijske i druge opreme;
 • javne nabavke;
 • usaglašavanje knjigovodstvenog i stvarnog stanja imovine i obaveza;
 • održavanje dobrih odnosa s javnošću i podizanje ukupnih poslovnih efekata;
 • pružanje tehničke pomoći u pripremi informaciono-dokumentacionih materijala, publikacija, brošura i dr.;
 • izradu marketinških materijala;
 • tehničku pripremu publikacija, stručne i priručne literature (katalozi, priručnici, knjige, brošure);
 • unapređivanje i razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija u Zavodu;
 • administraciju lokalne mreže, spoljnih komunikacija i interneta;
 • razvoj i ažuriranje web site-a Zavoda;
 • primarno održavanje LAN-a, komunikacija i aplikativnih softvera;
 • uvođenje instalaciju i reinstalaciju sistemskog i mrežnog softvera, programskih sistema i baza podataka;
 • bezbjednost i zaštitu informacionog sistema Zavoda;
 • vrše se i drugi poslovi u skladu sa propisima.

KONTAKT

Načenica službe:

Zdenka Popović, dipl. ecc.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  zdenka.popovic@metrologija.gov.me