Osnovna ideja iz koje je ponikao metrički sistem, odnosno sistem jedinica zasnovan na metru i kilogramu,  nastala je za vrijeme Francuske buržoaske revolucije kada su, od platine, napravljena prva dva referentna etalona – za metar i kilogram. Ta dva etalona smještena su u Francuskom narodnom  arhivu u Parizu 1799. godine i  kasnije su postali poznati pod nazivima arhivski metar i arhivski kilogram.

Prema preporuci Francuske narodne skupštine, Francuska  akademija  nauka je zatim  izradila novi sistem jedinica koji bi trebalo da se upotrebljava u cijelom svijetu.

Kako bi se izbjegla raznolikost u upotrebi mjernih jedinica, 1875. godine predstavnici 17 država sastali su se u Parizu na diplomatskoj konferenciji o metru. Tada je  potpisan ugovor nazvan „Metarska konvencija“. Dakle, potisivanje „Metarske konvencije“ predstavljalo je početak formalne međunarodne saradnje u metrologiji sa ciljem obezbjeđenja jedinstvenog sistema mjernih jedinica u svijetu. Tada je osnovan Međunarodni biro za tegove i mjere  (BIPM) sa sjedištem u Parizu kojim upravlja Međunarodni komitet  za tegove i mjere (CIPM) i kojeg  imenuje Generalna konferencija za tegove i mjere  (CGPM), sastavljena od predstavnika svih zemalja potpisnica „Metarske konvencije“.

Države članice Metarske konvencije 1946. godine prihvatile su MKSA sistem (metarkilogramsekundamper). MKSA sistem proširen je 1954. godine uključivanjem kelvina i kandele kao osnovnih jedinica za termodinamičku temperaturu i jačinu svjetlosti. Naziv Međunarodni sistem jedinica – SI (le Systeme International d’Unités) usvojen  je 1960. godine na 11. Generalnoj konferenciji za tegove i mjere (CGPM – Conférence Générale des Poids et Mesures). Ta verzija Međunarodnog sistema jedinica upotpunjena je i nakon 14. sjednice Generalne konferencije za tegove i mjere 1971. godine kada je, kao osnovna jedinica za količinu supstance, izabran mol.  Od tada Međunarodni sistem jedinica čine: kilogram, metar, sekund, amper, kelvin, kandela i mol. 

 “Međunarodni sistem jedinica – SI, je koherentni sistem jedinica koji je usvojila i preporučila Generalna konferencija za tegove i mjere (CGPM).“

VELIČINA OSNOVNA JEDINICA OZNAKA
dužina metar m
masa kilogram kg
vrijeme sekunda s
električna struja amper A
termodinamička temperatura kelvin K
količina supstance mol mol
jačina svjetlosti kandela c d